Maak van vitaliteit prioriteit! Kom in beweging! 
 

Huisregels

Onze huisregels zijn bedoeld om er voor te zorgen dat jij en onze andere leden zich bij Joyce van Lieshout welkom, gerespecteerd en veilig voelen.
De huisregels zijn :

 • Bij het betreden van onze dans/sport locatie ga je akkoord met de huisregels van Joyce van Lieshout
 • De aanwijzingen van medewerkers dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de danszaal.
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor het volgen van de lessen.
 • Tijdens de lessen is het niet toegestaan om snoep of kauwgom in de mond te hebben.
 • Het gebruik van een handoek is verplicht.
 • Het is verplicht om schone en gepaste sportschoenen met goede demping (die geen strepen op de vloer achterlaten) en gepaste dans/sport kleding te dragen.
 • Jassen, tassen, kleding en schoenen dienen opgeborgen te worden in de kleedruimte of in de lockerkast.
 • Het gebruik van mobiele telefoon is tijdens de lessen niet toegestaan.
 • Het gebruik van de douches is op eigen risico en men dient  deze na gebruik netjes achter te laten.
 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris van Joyce van Lieshout of het gebouw van de Suytkade , zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.
 • Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de lessen. Gebruik en/of verspreiden van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat je enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 • Ieder dient zich te gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensnormen, asociaal/ongepast gedrag wordt niet getolereerd en kan resulteren in het onmiddellijk beëindigen van het abonnement.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inschrijvingen en abonnementen bij Joyce van Lieshout.

 • Aanmelden als lid bij Joyce van Lieshout kan uitsluitend door middel van een online inschrijfformulier dat volledig ingevuld en ondertekend moet worden.
 • Aanmelding voor personen tot 18 jaar dienen door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
 • Een abonnement geeft toegang tot een vast aantal sportbezoeken. Indien je een les mist kan deze ingehaald worden binnen een termijn van één maand.
 • Gemiste lessen bij niet inhalen vervallen na één maand en zijn niet overdraagbaar naar andere personen.
 • Een maandabonnement bij Joyce van Lieshout wordt aangegaan voor onbepaalde duur en er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Joyce van Lieshout behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 juli met maximaal 15% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bv. wijzigingen in het BTW tarief) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 • Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzeggen kan alleen via een mail naar info@joycevanlieshout.nl. Mondelinge opzeggingen of via sms, WhatsApp, Facebook ect. worden om administratieve reden niet geaccepteerd.
 • Joyce van Lieshout  behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de medewerkers, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 • Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
 • Wijziging lidmaatschap: Uitbreiden van het abonnement kan ieder gewenst moment door een mail te sturen naar info@joycevanlieshout.nl voor andere wijzigingen geldt als termijn één kalendermaand voor doorvoering.

Artikel 2: Betalingen 

 • Betaling geschiedt vooraf en dient voor het begin van de nieuwe maand voldaan te zijn op IBAN: NL35RABO 0375 0592 37 t.n.v. Joyce van Lieshout.
 • Indien de betaling van de lidmaatschapsgelden door middel van een doorlopende incasso plaats vindt, zal deze rond de eerste van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, zullen wij u €4,- de stornokosten in rekening te brengen. Bij iedere daarop volgende storno zullen wij naast de stornokosten ook €15,- administratiekosten in rekening brengen.
 • Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de lessen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 40,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Tijdens de schoolvakanties wanneer er minder/geen lessen zijn,  gaan de betalingen gewoon door.
 • Afschrijvingen die middels een incasso plaatsvinden kan men binnen 56 dagen laten terugboeken door de bank.

Artikel 3: Openingstijden/Lestijden/Reserveren Lessen

 • Joyce van Lieshout is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden de lessen geheel of gedeeltelijk geen doorgang laten vinden tijdens algemeen erkende feestdagen, carnaval, schoolvakanties, ziekte en overheidsmaatregelen.
 • Joyce van Lieshout is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden de lessen/lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 • Bij ziekte van de instructeur zal Joyce van Lieshout alles doen om voor vervanging te zorgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken heeft Joyce van Lieshout het recht om  deze lessen te laten vervallen.

Artikel 4 :Risico en aansprakelijkheid

 • Lid/deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om sport te beoefenen, zoals bij Joyce van Lieshout gegeven wordt. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).
 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen of activiteiten, die deel uitmaken van Joyce van Lieshout, is geheel voor eigen risico van het lid/deelnemer.
 • Zowel Joyce van Lieshout als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid/deelnemer.
 • Het lid/deelnemer zal zowel Joyce van Lieshout als de medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 • Zowel Joyce van Lieshout als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van het lid/deelnemer.

Artikel 5: Klachten en huisregels

 • In geval van klachten met betrekking tot Joyce van Lieshout Sport dient het lid/deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers en in tweede instantie tot de directie van Joyce van Lieshout.
 • Het lid/deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Joyce van Lieshout en hiernaar te handelen.
 • Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Joyce van Lieshout zijn terug te vinden op de website www.joycevanlieshout.nl
 • Tijdens de lessen dient u ten allen tijden correct gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten en het gebruik van een handdoek is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de lessen. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 • U dient zich te houden aan de door Joyce van Lieshout gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Joyce van Lieshout gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Artikel 6: Persoonsgegevens

 • Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens betreffende adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN ect. dient u tijdig aan Joyce van Lieshout door te geven.
 • Joyce van Lieshout verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden, zoals hieronder nader omschreven.
 • Joyce van Lieshout verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het lid/deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Joyce van Lieshout en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Joyce van Lieshout.
 • Tijdens de lessen/activiteiten van Joyce van Lieshout kunnen er foto- en filmopnamen worden gemaakt, welke worden gebruikt voor de website, sociaal media en promotionele doeleinden van Joyce van Lieshout. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaard u hier geen bezwaar tegen te hebben.
 • Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Joyce van Lieshout beoordeeld en beslist.


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn